การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี