โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2001-1001
2001-2001
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2
1
0
2
2
2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2109-2001
2109-2004
การสำรวจ 1
การระดับ 1
2
2
3
3
3
3
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 2 2
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2001 ชมรมพุทธศาสนา 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 18 12 22
โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 0 1
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 0 2
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 2 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2100-1301
2108-1002
เขียนแบบเบื้องต้น
วัสดุก่อสร้าง 1
1
2
3
0
2
2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2109-2002
2109-2005
การสำรวจ 2
การระดับ 2
1
1
6
6
3
3
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2109-2111 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 1 0 1
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2 0 2
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2002 ชมรมนันทนาการ 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 13 19 20
โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1 0 1
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 0 2 1
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2109-1001
2109-1002
คณิตศาสตร์ช่าง
การประมาณราคาก่อสร้าง
2
1
0
2
2
2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2109-2003
2109-2009
การสำรวจ 3
การเขียนแบบสำรวจ 1
1
1
6
3
3
2
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2109-2101 การระดับ 3 1 6 3
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2109-2118 กฎหมายธุรกิจ 1 0 1
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2003 ชมรมต่อต้านยาเสพติด 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 10 21 17
โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 0 2 1
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2109-1003
2109-1004
เทคนิคก่อสร้าง
การเขียนแผนที่
2
1
0
3
2
2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2109-2006
2109-2008
การคำนวณแผ่นที่ 1
การสำรวจด้วยภาพถ่าย
1
1
3
3
2
2
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2109-2103
2109-2105
การเขียนแบบสำรวจ 2
การสำรวจเฉพาะแปลง
1
1
3
3
2
2
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2019-2113 การวางแผนงานสำรวจ 2 0 2
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2004 ชมรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 10 21 17
โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 5
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง 0 2 1
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาขีพในอุตสาหกรรม 1 2 2
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2109-1005 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 0 2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2109-2007 การคำนวณแผนที่ 2 1 3 2
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2109-2104
2109-2106
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
การสำรวจเส้นทาง
1
1
3
6
2
3
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 2109-8001 ฝึกงาน * * 4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1 0 1
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2005 ชมรมมารยาทไทย 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 7 18 17
โครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2109-2102
2109-2108
2109-2109
การคำนวณแผนที่ 3
การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 2109-8501 โครงการ * * 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2000-1503 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย 2 0 2
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000*2006 ชมรมภูมิประเทศจริง 0 2 0
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 4 13 12