อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี