เข้าอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม