อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561