การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การวางหมุดหลักฐานการระดับ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การวางหมุดหลักฐานการระดับ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  29  พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561