เข้าอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

โรงเรียนช่างสำรวจนคปฐมและเทคโนโลยี จ.นครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จ.นครปฐม ได้เข้าอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วันที่  25  มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม