๑. แผนงานวิชาการ

 • โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
  • กิจกรรมผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นการทดสอบด้านมาตรฐานวิชาชีพ V-Net และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
  • กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
  • กิจกรรมการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้และวัดผล ประเมินผลรายวิชา
  • กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนการใช้สื่อ
  • กิจกรรมฝึกงานในสถานประกอบการและฝึกประสบการณ์จริง
  • กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียน
 • โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  • กิจกรรมวันไหว้ครู
  • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
  • กิจกรรมวันแม่
  • กิจกรรมวันพ่อ
  • กิจกรรมวันลอยกระทง
 • โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • กิจกรรมการใช้วัสดุเหลือใช้ใส่ใจความพอเพียง
  • กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 • โครงการปลูกจิตสำนึกด้านกีฬาและนันทนาการ
  • กินกรรมกีฬาภายใน
  • กิจกรรมต้านยาเสพติด
  • กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน
  • กิจกรรมกายบริหาร
  • กิจกรรมวันปีใหม่
 • โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
  • กิจกรรมนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมเกษตรพอเพียง
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของพ่อ

๒. แผนงานกิจกรรมนักเรียน

 • โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน
  • กิจกรรมด้านความปลอดภัย :  ขับขี่ปลอดภัยดีชีวิตมีสุข
  • กิจกรรมด้านการทะเลาะวิวาท : ชีวิตปลอดภัยไร้ Uniform
  • กิจกรรมด้านสิ่งเสพติด : รณรงค์สิ่งเสพติดและตรวจสารเสพติด
  • กิจกรรมด้านสังคม : ส่งเสริมความรู้เรื่องเอดส์
  • กิจกรรมด้านการพนันและมั่วสุม : ชี้ช่องป้องปรามการพนันและการมั่วสุม
 • โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนและความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน
  • กิจกรรมโฮมรูม
  • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • กิจกรรมตรวจสุขภาพ
  • กิจกรรมปฐมนิเทศ

๓. แผนงานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

 • โครงการผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
  • กิจกรรมสำรวจนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
  • กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษา
  • กิจกรรมสำรวจและติดตามผู้สำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี
  • กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน

๑. แผนงานพัฒนาบุคลากร

 • โครงการพัฒนาครู
  • กิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  • กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการครู
  • กิจกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู

แผนงานระบบบริหารจัดการ

 • โครงการจัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
  • กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  • กิจกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
  • กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
  • กิจกรรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
  • กิจกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
  • กิจกรรมพัฒนาความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานธุรการ

 • โครงการงานธุรการ

แผนงานพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ในสถานศึกษา
  • กิจกรรมพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
  • กิจกรรมบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

แผนงานประกันคุณภาพ

 • โครงการงานประกันคุณภาพ
  • กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
  • กิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา