วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้จริง ครูชำนาญวิชาชีพ โรงเรียนยั่งยืน

พันธกิจ

๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ และเป็นที่ยอมรับ
๒. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เอกลักษณ์

ปฏิบัติได้จริง มีรายได้ จบแล้วมีงานทำ

อัตลักษณ์

มีความรู้ คู่อาชีพ ก่อรายได้

วัตถุประสงค์

๑. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
๒. มุ่งให้ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนทันต่อการเปลี่ยนแปลงรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
๓. มุ่งให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำชี้นำวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม