โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เดิมชื่อ โรงเรียนช่างสำรวจปฐมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ / ๑๑หมู่ ๗ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ โดยนางกุหลาบ รุ่งเผ่าพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายพยุงศักดิ์ คำพูแก้ว เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้ย้ายมาที่ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โดยมีนางอารยา คำพูแก้ว เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ตามใบอนุญาตเลขที่ น ฐ ๒/๒๕๓๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๓๖ โดยเช่าที่ดินจำนวน ๔ ไร่ โดยนางสาวบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง เป็นผู้จัดการ มีครูใหญ่ดังนี้

 • นายวัชระ  บริบูรณ์ ๑๖  พ.๕. ๒๕๓๖
 • นางสาวบุญนะ  บุญเอี่ยมยิ่ง ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๕
 • นายประสาน  สุคนธมณี ๑ ส.ค. ๒๕๔๕ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙
 • นายธีระวัฒน์  สนประเสริฐ ๒ ม.ค. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขางานสำรวจ ปัจจุบันใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) ตั้งแต่ระดับปวช.๑ ถึง ระดับ ปวช.๓ รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๒๔๐ คน จำนวน ๖ ห้องเรียน รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ โรงเรียนอยู่ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยมีสถานที่ใกล้เคียง คือ มีหน่วยงานราชการ ๒ แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้ และ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย เป็นแหล่งความรู้ของชุมชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความชำนาญการเฉพาะด้านงานสำรวจและสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนจะต้อง มีความรู้ ประจำตนไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

 • ปฏิบัติจริง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริงมีประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง มีความอดทน คิดเป็น ทำเป็น แก้ไข ปัญหาและอุปสรรค์ ชำนาญอาชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคม
 • มีรายได้ หมายถึง นักเรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานสำรวจได้จริงจะมีรายได้จากการว่าจ้างของหน่วยงาน และเมื่อจบการศึกษานำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง
 • จบแล้วมีงานทำ หมายถึง จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาภายใน ๑ ปี หลังจากจบการศึกษา

ปรัชญา
มานะ อดทน เป็นผลสำเร็จ

 • มานะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์จริง
 • อดทน หมายถึง ความพยายามฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ ต่อการศึกษาและการทำงานจริงกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • เป็นผลสำเร็จ หมายถึง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด มีงานทำสถานประกอบการต้องการ

 สัญลักษณ์ หรือโลโก้

สีประจำโรงเรียน  :  เขียว – ขาว

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของผู้เรียนที่จะมีการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพของตน
สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง  เลขที่ ๑/๑  หมู่ ๓  ตำบลห้วยจระเข้  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๒๕๐๑๒๓
โทรสาร :
๐๓๔-๒๘๔๓๒๒
Website : 
www.changsamruadnpt.ac.th
E – mail : survey.npt@thaimail.com

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  สำนักงานการศึกษาเอกชน  จังหวัดนครปฐม  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาใกล้เคียง

 • โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้
 • โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพระปฐมเจดีย์)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

จำนวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ

ประเภท
บุคลากร
จำนวน
(คน)
สภานภาพ
ใบประกอบ
วิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ครู
ประจำ
ครู
พิเศษ
มี
ไม่มี
ปริญญา
เอก
ปริญญา
โทร
ปริญญา
ตรี
ตำกว่า
ปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - -
ผู้จัดการ - - - - - - -
ผู้อำนวยการ - - - - -
ครู - - -
บุคลากร
สนับสนุน/พิเศษ
- - - - - - -
รวม - - -

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

๑. นางอารยา คำพูแก้ว ประธานกรรมการ/
ผู้รับใบอนุญาต
๒. นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายประสาน สุคนธมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางราณี หนูนัน ผู้จัดการ/
กรรมการ/
ผู้อำนวยการ
๕. นางสาวเบญจวรรณ รื่นเริง ผู้แทนครู
๖. นางวิโรจน์ อิ่มจิตต์ ผู้แทนชุมชน
๗. นายณัฐธีรา ตั่งเรืองวิก ผู้แทนผู้ปกครอง
ครู หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา
ครูพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
บุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน และชั้นปี โดยแบ่งเป็นแต่ละ ปีการศึกษา ดังนี้

ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร/ประเภทวิชา
ชั้นปี
รวม
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
๑๐
๑๘
ปวช.
๑๐
๑๘
ปวส.
-
-
-
-
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
ประเภทอุตสาหกรรม
๑๐
๑๘
รวม
๑๐
๑๘

การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประมาณการรายรับ

รายการ บาท
เงินอุดหนุนรายบุคคล ๗,๒๘๗,๕๗๐
เงินอุดหนุนอื่น ๆ (เรียนฟรี ๑๕ ปี) ๑,๓๙๖,๔๔๐
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๖,๒๕๗,๕๒๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๕๙๘,๐๘๐
เงินบริจาค -
อื่น ๆ -
รวมรับ ๑๗,๕๓๙,๖๑๐

ประมาณการรายจ่าย

รายการ บาท
งบบุคลากร
    - เงินเดือนครู ๖,๖๒๖,๕๕๖
    - เงินเดือนบุคลากรอื่น ๑,๘๑๑,๖๑๖
    - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร ๖๖,๐๐๐
งบดำเนินการ(รายจ่ายประจำ)
    - ทุนการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐
    - ค่าหนังสือเรียน ๖๔๘,๐๐๐
    - อุปกรณ์การเรียน ๑๔๙,๐๔๐
    - เครื่องแบบนักเรียน ๒๙๑,๖๐๐
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๐๗,๘๐๐
    - งบที่ใช้จัดการเียนการสอนค่าวัสดุทั่วไป สื่อต่าง ๆ ฯลฯ ๑๔๐,๐๐๐
    - ค่าวัสดุฝึก ๒๗๐,๐๐๐
    - ค่าสาธารณูปโภค ๑,๕๒๔,๐๐๐
    - ค่าปรับปรุง ซ่อมบำรุง ๒๐๐,๐๐๐
    - กิจการนักเรียน ๓๓๐,๐๐๐
    - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๒๓๐,๐๐๐
งบพัฒนา(โครงการ/กิจกรรม)
    - พัฒนาบุคลากร(ครู นักเรียน) ๘๕๓,๐๐๐
    - วิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม ๕๐,๐๐๐
    - พัฒนาสื่อสิ่งประดิษฐ์ ๖๕,๐๐๐
รวมจ่าย ๑๓,๘๑๒,๖๑๒

ผังอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

๑. อาคารเรียน
หลัง
๒. อาคารประกอบ
หลัง
๓. ห้องเรียน
ห้อง
๔. ห้องสมด
ห้อง
๕. ห้องพักครู
ห้อง

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

๑. ห้องสมุด
๒. ห้องอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการบริหารจัดการ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๑๕ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เครื่อง
๔. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ เครื่อง

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

๑. ภูมิปัญาท้องถิ่น
๒. สถานประกอบการฝึกงาน
๓. สถานประกอบการศึกษาดูงาน
๔. สถานปฏิบัติธรรม(วัด)
๕. อื่น ๆ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  มีประชากรทั้งสิ้น  ๒๗๖,๒๑๔   คน  เป็นชายประมาณ ๑๓๑,๗๕๗ คน (ร้อยละ ๔๗.๗๐) เป็นหญิงประมาณ ๑๔๔,๔๕๗ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๐)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี ๒๕๕๘ พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย ต่อหัว ๒๒๑,๒๘๕ บาทต่อปี โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี ๒๑๗,๑๔๒ ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า ๑๒๓,๗๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๐๐ รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า ๒๑,๕๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๙๐ สาขาเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการป่าไม้ คิดเป็นมูลค่า ๑๘,๓๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕๐ สาขาการ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า ๗,๘๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖๐ และสาขาการศึกษา คิดเป็นมูลค่า ๗,๑๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๓๐ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๓๘,๔๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๗๐ กระจายอยู่ในสาขาการผลิตอื่น ๆ

ความเป็นมาของเทศบาลนครนครปฐม เริ่มต้นจากผู้คนที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ เพื่อประกอบอาชีพค้าขาย การเกษตรส่วนใหญ่ เป็นคนต่างถิ่น ทำให้เกิดความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ทำให้ประชาชน มีประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และหลากหลายทำให้การตั้ง ถิ่นฐาน ของชุมชน มีลักษณะหนาแน่นมากแถบลุ่มแม่น้ำท่าจีน ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ผสมผสานกับเชื้อชาติอื่น ๆ  เช่น มอญ ไทยทรงดำ เป็นต้น ด้วยแหล่งทำเล ที่ตั้งเหมาะสม  สำหรับ ทำการเกษตรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำธุรกิจ และรับจ้าง ในภาคอุตสาหกรรมและการประกอบการ ดังนั้น ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในชุมชน จึงอยู่ในระดับปานกลาง

เทศบาลเมืองนครนครปฐม ที่เป็นโบราณสถาน แหล่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเป็นอยู่แบบมอญ วิถีชีวิตแบบไทยทรงดำและลาวโซ่ง สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร ที่ยังคงรักษาไว้ให้นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่ สมดังคำขวัญของจังหวัดนครปฐม

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น  พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

จากสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนคร นครปฐม มีเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้ในปัจจุบัน มีนักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเรียนดังนี้ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ ๗๐.๓๑  จังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๒.๒๘  จังหวัดกาญจนบุรี ๒๑.๖๙  จังหวัดอื่น ๆ ร้อยละ ๕.๑๑