๑.นางอารยาคำพูแก้ว
๒.นายพยุงศักดิ์คำพูแก้ว
๓.นายธีระวัฒน์สมประเสริฐ
๔.นางราณีหนูนัน